เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for communication

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นการใช้ภาษาอังฤษทั้ง 4 ด้าน แบบบูรณาการ ให้สามารถฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน และนำเนอข้อมูลที่เป็นเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาวิชาชีพ