Basic English for kids

คำอธิบายชั้นเรียน

ในชั้นเรียนนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษด้วยคำศัพท์ง่ายๆ สำหรับเด็กเพื่อการเข้าใจ เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ โดยใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการสอน และมีการตรวจสอบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการทำแบบฝึกหัด