เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHM 102 เคมีทั่วไป 2 (General Chemistry II)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จลนพลศาสตร์เคมี อุณหพลศาสตร์เคมี เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม

Chemical Kinetics. Chemical Thermodynamics. Introduction to Organic Chemistry. Electrochemistry. Nuclear Chemistry. Environmental Chemistry, Industrial Chemistry.