ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (4000115Z)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10092

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้จากฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา และความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งให้บริการสารสนเทศ  ระบบจัดเก็บ และค้นคืนสารสนเทศ การใช้งานและเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุด การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ตลอดจนการจัดทำรายงานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด