homeระบบเลขฐาน
personperson_add
ระบบเลขฐาน

ผู้สอน
person
นางสาว รัฐญา อิ่มจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบเลขฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10095

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาประกอบด้วย 

  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขฐาน

  - การแปลงเลขฐาน 2,8,10,16

  - แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)