เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบเลขฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหาประกอบด้วย 

  - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขฐาน

  - การแปลงเลขฐาน 2,8,10,16

  - แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน