homeนโยบายและการวางแผนฯ รุ่น ที่ 20 แผน ข.
person
นโยบายและการวางแผนฯ รุ่น ที่ 20 แผน ข.

ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
นโยบายและการวางแผนฯ รุ่น ที่ 20 แผน ข.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10096

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)