เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CHM 697 สัมมนา 1 (Seminar I)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักศึกษาสืบค้นและให้คำบรรยายในหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตลอดจนการพัฒนาความชำนาญในเรื่องการนำเสนอด้วยปากเปล่า และความสามารถในการนำเสนออย่างมีตรรกะ

Students are required to review the research papers related to their thesis. The intention is to develop skill inoral presentation, as well as ability in critical evaluation and logical presentation.