ผู้สอน
นาย นคร เนียมนนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

CHM 697 สัมมนา 1 (Seminar I)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10097

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสืบค้นและให้คำบรรยายในหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาตลอดจนการพัฒนาความชำนาญในเรื่องการนำเสนอด้วยปากเปล่า และความสามารถในการนำเสนออย่างมีตรรกะ

Students are required to review the research papers related to their thesis. The intention is to develop skill inoral presentation, as well as ability in critical evaluation and logical presentation.