เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Islamic Study M.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบหานะฮุวะตะอาลา ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอิสลามในด้านมนุษยชาติ ความเป็นมาและความสำคัญ ความหมายของกฎหมายอิสลาม ลักษณะกฎหมายอาญาและความผิดในอิสลาม การรักษาตนเองจากสิ่งที่เคลือบแคลงสงสัย (ชุบฮาต) และสิ่งที่หะรอมเป็นคุณลักษณะของมุสลิมที่ดี

ศึกษาระบบชีวิตของอิสลาม แบบแผนของชีวิต ลักษณะของแบบแผนการดำเนินชีวิต ชีวิตและศีลธรรมของอิสลาม ระเบียบทางศีลธรรมของอิสลาม ช่วงชีวิตการกำเนิดมนุษย์แนวคิดการกำเนิดตามทัศนะอิสลาม ความล้มเหลวของทฤษฎีวิวัฒนาการ โลกของสิ่งถูกสร้างในอิสลาม โลกดุนยา โลกสุสานบัรซัค โลกอาคิเราะฮฺ วันกิยามะฮฺ การเกิดและการตาย เกาะฎอและเกาะดัร อาณาจักรอิสลามและอารยธรรมอิสลามสมัยเคาะลีฟะฮฺ ฮ.ศ. 11-41 ประวัติและแนวความคิดของนักปรัชญาอิสลาม และการดำรงตนอยู่ในทางอันเที่ยงตรง ความยำเกรง ผู้คนบนเส้นทาง (อัล-ญะมาอะฮฺ) กลุ่มชนมนุษย์ในวันกียามะฮฺ และกลุ่มชนที่อยู่ใต้ร่มเงาในวันกียามะฮฺ

โดยใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า ฝึกฝน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติอิสลาม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

โดยใช้กระบวนการศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน เพื่อให้สามารถอ่านอัล-กุรฺอานได้ถูกต้อง มีนิสัยรักการอ่าน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตนตามคำสอนในอัล-กุรฺอานได้อย่างถูกต้อง

การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพเป็นจริง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนด