มัธยมศึกษาปีที่1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

http://youtu.be/T2XcTPZB5Yo