ผู้สอน
นาย นพดล สายคติกรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Computer and Information Technology Fundamation


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10108

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบดิจิทัล องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ประเภทของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ข้อมูลและสารสนเทศระบบการประมวลผลข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสังคมและธุรกิจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ ประเด็นทางสังคม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์