เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer and Information Technology Fundamation

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบดิจิทัล องค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์ประเภทของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ข้อมูลและสารสนเทศระบบการประมวลผลข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสังคมและธุรกิจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามและความมั่นคงของระบบ ประเด็นทางสังคม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์