ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จิราพร ปานเจริญ

กศน.ตำบลคูบ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น