ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น