เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน เราจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจกับคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น ในหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบในการทำงาน ส่วนประกอบต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่อง เพื่อให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สะดวกในการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ