homeคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
personperson_add
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

ผู้สอน
ครู ครูสุดารัตน์ สังขะทิพย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10113

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ในปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน เราจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจกับคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น ในหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบในการทำงาน ส่วนประกอบต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังมีอุปกรณ์ต่อพ่วงกับเครื่อง เพื่อให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สะดวกในการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)