homeการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
personperson_add
การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10117

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายประเภท และขอบเขตของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวคิดและหลักการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประทศแนวนโยบายแห่งรัฐกฎหมายและการส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒนาแบบยั่งยืนและการปฏิบัติภาคสนาม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)