homeการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
person
การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10117

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายประเภท และขอบเขตของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวคิดและหลักการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประทศแนวนโยบายแห่งรัฐกฎหมายและการส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒนาแบบยั่งยืนและการปฏิบัติภาคสนาม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)