การวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายประเภท และขอบเขตของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวคิดและหลักการวางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประทศแนวนโยบายแห่งรัฐกฎหมายและการส่งเสริมภาครัฐและภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กรการพัฒนาแบบยั่งยืนและการปฏิบัติภาคสนาม