มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชาย   คน  หญิง  คน รวม  คน