มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชาย   คน  หญิง  คน รวม  คน