การจัดการวิสาหกิจชุมชน

คำอธิบายชั้นเรียน

ประเภทของทุนในชุมชน การสร้างวงจรทุนประเภทต่าง ๆ การเชื่อมโยงการจัดการทุนของชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน ประเภทของวิสาหกิจชุมชนตามระดับและขั้นตอนการพัฒนา การจัดการธุรกิจชุมชน การจัดการสวัสดิการชุมชน การจัดทำแผนแม่บทชุมชน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนกับเศรษฐกิจมหภาค