เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการวิสาหกิจชุมชน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ประเภทของทุนในชุมชน การสร้างวงจรทุนประเภทต่าง ๆ การเชื่อมโยงการจัดการทุนของชุมชนกับวิสาหกิจชุมชน ประเภทของวิสาหกิจชุมชนตามระดับและขั้นตอนการพัฒนา การจัดการธุรกิจชุมชน การจัดการสวัสดิการชุมชน การจัดทำแผนแม่บทชุมชน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การเชื่อมโยงธุรกิจชุมชนกับเศรษฐกิจมหภาค