การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

โรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้