ม.1/1

ผู้สอน
person
นาย พงษ์พัฒน์ ชะทา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10126

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ทางานได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การบริการกว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยดาเนินการในหน่วยงานต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้าน เทคโนโลยีมีผลกระทบในด้าน คุณภาพชีวิต สังคม และการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)