เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ทางานได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การบริการกว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยดาเนินการในหน่วยงานต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้าน เทคโนโลยีมีผลกระทบในด้าน คุณภาพชีวิต สังคม และการเรียนการสอน