ผู้สอน
นาย พงษ์พัฒน์ ชะทา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10126

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนาชุมแสง


คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ทางานได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การบริการกว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยดาเนินการในหน่วยงานต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้าน เทคโนโลยีมีผลกระทบในด้าน คุณภาพชีวิต สังคม และการเรียนการสอน