เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

C Programing

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บทที่ 1 พื้นฐาน ภาษาซี
1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.2 ทำความรู้จักภาษาซี
1.3 โครงสร้างภาษาซี
1.4 กฎการตั้งชื่อ
1.5 ตัวแปรและชนิดข้อมูล
1.6 การใช้งานโปรแกรม IDE ( C-free )
1.7 การเขียนโปรแกรมเริ่มต้น ( Bismillah )
1.8 โปรแกรมเมอร์มุสลิม

บทที่ 2 แนวคิดการเขียนโปรแกรม

2.1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
- วิเคราะห์ปัญหา
- วางแผนออกแบบ
- การเขียนโปรแกรม
- ทดสอบโปรแกรม
2.2 การเขียนผังงาน (Flowchart)
2.3 อิสลามกับการวางแผนและการทำงานเป็นขั้นตอน
- โฟลวชาร์ต การอาบน้ำละหมาด
- โฟลวชาร์ต การละหมาด
- โฟลวชาร์ต การถือศีลอด

บทที่ 3 โปรแกรม input / output
3.1 โปรแกรมแสดงผล
- โปรแกรมอิสลาม 1 ( การทักทาย )
3.2 โปรแกรมรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด ( ตัวเลข )
3.3 โปรแกรมรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด ( ตัวอักษร )
- โปรแกรมอิสลาม 2 ( การสนทนาและการกล่าวในเหตุการณ์ต่างๆ )
3.4 โปรแกรมคำนวลทางคณิตศาสตร์
- โปรแกรมอิสลาม 3 ( คำนวลปีอิสลาม )

บทที่ 4 โปรแกรม คำสั่งเงือนไข
4.1 เงือนไข If
- โปรแกรมอิสลาม 4 ( คำนวลระดับอีมาน )
4.2 เงือนไข if-else
- โปรแกรมอิสลาม 5 ( คำนวลซะกาต )
4.3 คำสั่ง switch-case
- โปรแกรมอิสลาม 6 ( นบี )
- โปรแกรมอิสลาม 7 ( คูลาฟะอารอชีดีน )
- โปรแกรมอิสลาม 8 ( อีหม่ามทั้ง 4 )
4.4 คำสั่งทำช่ำ for
4.5 คำสั่งทำช่ำ while & do-while
4.6 คำสั่ง break และ continue

บทที่ 5 โครงการภาษาซี

5.1 กระบวนการและขั้นตอนสร้างโปรแกรม
5.2 โครงงานโปรแกรมอิสลาม