การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง