เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

477-203 ปัจจัยมนุษย์ในระบบสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
  2. หลักจิตวิทยาในการโต้ตอบของมนุษย์ต่อคอมพิวเตอร์
  3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ในระบบสารสนเทศ