home477-203 ปัจจัยมนุษย์ในระบบสารสนเทศ
personperson_add
477-203 ปัจจัยมนุษย์ในระบบสารสนเทศ

ผู้สอน
ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
477-203 ปัจจัยมนุษย์ในระบบสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10147

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
  2. หลักจิตวิทยาในการโต้ตอบของมนุษย์ต่อคอมพิวเตอร์
  3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ในระบบสารสนเทศ

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)