477-203 ปัจจัยมนุษย์ในระบบสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
  2. หลักจิตวิทยาในการโต้ตอบของมนุษย์ต่อคอมพิวเตอร์
  3. ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ในระบบสารสนเทศ