วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาซี  โดยใช้โปรแกรม Dev c++ ในการลงมือทำ