การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

 

     ศึกษาหลักการเขียนรูปแบบไวยากรณ์ประกอบภาษาคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคำสั่ง I/O  

ชนิดของแฟ้มข้อมูลต่างๆ , Operation , Central Structure , โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นต่างๆ

การใช้แฟ้มข้อมูลโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่งที่เป็นปัจจุบันในการฝึกเขียนและพัฒนาโปรแกรม