การเรียนการสอนออนไลน์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

บันทึกการบรรยายเพื่อชมตามอัธยาศัย
  • On-Demand Lecture 
ถ่ายทอดสด
  • Live Web-Casting
เรียนทางไกล
  • Web-Conferencing