ฟิสิกส์2(ว32202) ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ประกอบการสอนห้องเรียนกลับด้าน ครูหนุ่ย