ดนตรีไทยเพื่อการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการฝึกการเล่นดนตรีไทยเบื้องต้น