ทดลองชั้น_คณิตศาสตร์และสถิติในชีวตประจำวัน

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวตประจำวัน ภาคปกติ