homeทดลองชั้น_คณิตศาสตร์และสถิติในชีวตประจำวัน
personperson_add
ทดลองชั้น_คณิตศาสตร์และสถิติในชีวตประจำวัน

ผู้สอน
person
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถิรเดช พิมพ์ทองงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทดลองชั้น_คณิตศาสตร์และสถิติในชีวตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10163

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวตประจำวัน ภาคปกติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)