อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารสำหรับจุลินทรีย์