อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารสำหรับจุลินทรีย์