วิชาวิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นี้ จะเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยทั่วไป