วิชาวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ในรายวิชาวิทยาศาสตร์นี้ จะเป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยทั่วไป