ชั้นปีที่2 รุ่น4สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เทอม3 ชั้นปีท่ี2รุ่น4