homeชั้นปีที่2 รุ่น4สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
ชั้นปีที่2 รุ่น4สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาย ดำรง พุ่มมณีกร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นปีที่2 รุ่น4สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10176

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทอม3 ชั้นปีท่ี2รุ่น4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)