วิชาการสร้างชิ้นงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการสร้างชิ้นงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ