homeโครงการนวัตกรรม
personperson_add
โครงการนวัตกรรม

ผู้สอน
นางสาว วันวิสาข์ ฉลองชน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการนวัตกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10178

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จำนวน 4 หน่วยกิต 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)