โครงการนวัตกรรม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จำนวน 4 หน่วยกิต