homeโครงการนวัตกรรม
person
โครงการนวัตกรรม

ผู้สอน
นางสาว วันวิสาข์ ฉลองชน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการนวัตกรรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
10178

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จำนวน 4 หน่วยกิต 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)