โครงการนวัตกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จำนวน 4 หน่วยกิต