ฟิสิกส์ทดสอบ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ทดลองเท่านั้น