เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เพลงพื้นบ้านไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพลงพื้นบ้าน เป็นเพลงที่ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นที่มีผู้คนในถิ่นนั้นๆนิยมร้องเล่นกันมาตั้งแต่อดีต  เป็นวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะท้องถิ่น  เพลงพื้นบ้านหลายประเภทมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะและงานทางด้านคีตศิลป์ไทยมาตั้งแต่อดีต