homeมัธยมศึกษาปีที่ ๑
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผู้สอน
นางสาว เสาวลักษณ์ พัททองคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10181

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)