เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

TM.324 การท่องเที่ยวทางเลือก

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี ความหมาย ขอบข่าย ประเภทและรูปแบบทางการท่องเที่ยวทางเลือกแบบต่างๆ แหล่งท่องเที่ยวทางเลือก รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่สัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน วิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบจากกรณีศึกษาต่างๆ ในการจัดการการท่องเที่ยวทางเลือก