ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชั้น ปวช.3