การวางแผนการเงินส่วนบุคคล(926-236)

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ขั้นตอนและวิธีการวางแผนทางการเงิน เทคนิคในการบริหารรายรับและรายจ่าย การวางแผนภาษีส่วนบุคคล การประกันชีวิต ประเภทของสินเชื่อ บริการทางการเงินของสถาบันการเงิน การบริหารการลงทุนบุคคลและการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุสามารถตัดสินใจลงทุนและเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆได้