homeการอ่านจับใจความ
personperson_add
การอ่านจับใจความ

ผู้สอน
นางสาว ศิวดาติ์ มากบัว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การอ่านจับใจความ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10191

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)