มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สมเกียรติ คำแหง

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ภาคเรียนที่ ๑ เรียนวิชาภาษาไทย ๑  ท ๓๑๑๐๑

ภาคเรียนที่ ๒ เรียนวิชาภาษาไทย ๒ ท ๓๑๑๐๒