มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

สมเกียรติ คำแหง

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ เรียนวิชาภาษาไทย ๑  ท ๓๑๑๐๑

ภาคเรียนที่ ๒ เรียนวิชาภาษาไทย ๒ ท ๓๑๑๐๒