homeforum 13
personperson_add
forum 13

ผู้สอน
person
hai The Healthcare Accreditation Institute HAI
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
forum 13

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1020

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เตรียมจัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 13 ในปี 2555 ภายใต้แนวคิดหลักคือ “เรียนรู้บูรณาการ งานกับชีวิต” (Life as a Whole) ระหว่างวันที่ 13 -16 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี การจุดประกายด้วย theme ของการประชุม HA National Forum ก่อให้เกิดความตื่นตัว และการนำแนวคิดใหม่เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติ การประชุมในแต่ละปี จึงเป็นโอกาสที่โรงพยาบาลต่างๆ จะได้นำผลงานจากการปฏิบัติตาม แนวคิดเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของการ นำเสนอในห้องประชุมและในรูปแบบของโปสเตอร์ theme ย่อยของ การประชุมจึงมีทั้งประเด็นใหม่ๆ และประเด็นที่จะมีการติดตามจาก หัวข้อการประชุมที่ผ่านมา ได้แก่ •Disaster Management •Patient Safety •Spirituality in Healthcare / Humanized Healthcare •Lean & Seamless Healthcare •Health Promotion & Primary Care

       สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของ โรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆ

โดยไม่จำกัดว่าจะสอดคล้องกับ theme ของการประชุมหรือไม่ลักษณะ ผลงานที่นำเสนอจะมีสองลักษณะคือ (1) ผลงานที่เป็นการพัฒนาที่สามารถวัดผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ หรือ (2) ผลงานการพัฒนาที่เน้นมิติทางด้านจิตวิญญาณซึ่งมีลักษณะเรื่องเล่า ซึ่งผลงานแต่ละลักษณะจะมีการส่งสรุปผลงานที่แตกต่างกันรูปแบบการนำเสนอ ขอให้เป็นการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ ซึ่งทางสถาบันจะคัดเลือกผลงานจำนวนหนึ่ง ขึ้นมานำเสนอบน mini-stage หรือในห้องประชุมร่วมด้วย Download ข้อมูลรายละเอียดและส่งผลงาน (ปิดรับผลงาน 15 มกราคม 2555 ประกาศผล 15 กุมภาพันธ์ 2555)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)