เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรามาฝึกออกเสียง คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพและฝึกสนทนาประโยคตามโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                                    แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่6

หน่วยการเรียนรู้ที่1 Personal Relationship แผนการสอน Occupation เวลา 1 ชั่วโมง

การฝึกออกเสียง การรู้ความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับอาชีพและฝึกสนทนาประโยคตาม

โครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐาน สามารถน าไปใช้สื่อสารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชีวิตประจ าวันได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ