ฟิสิกส์2(ว32202) ม.5 ปี57

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนรู้สำหรับการเรียนวิชาฟิสิกส์2 รหัสวิชา ว32202   ของ ครูธีระชัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์