หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเรา =ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านร่างกายในช่วงอายุ 9-12 ปี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง