โครงการพัฒนาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณนักเรียน  เพราะผลการประเมินโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศของ  สมศ.  รอบที่  2  มีผลการประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในเกณฑ์พอใช้  จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการคิดด้านนี้ให้มีระดับสูงขึ้น