โครงการพัฒนาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ


ผู้สอน
Phramaha Tharabun Khuchinda
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการพัฒนาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

รหัสวิชา
1021

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา

คำอธิบายวิชา

จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณนักเรียน  เพราะผลการประเมินโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศของ  สมศ.  รอบที่  2  มีผลการประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในเกณฑ์พอใช้  จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการคิดด้านนี้ให้มีระดับสูงขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books