homeโครงการพัฒนาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
personperson_add
โครงการพัฒนาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ผู้สอน
Phramaha Tharabun Khuchinda
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงการพัฒนาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1021

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณนักเรียน  เพราะผลการประเมินโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศของ  สมศ.  รอบที่  2  มีผลการประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในเกณฑ์พอใช้  จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการคิดด้านนี้ให้มีระดับสูงขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)