โครงการพัฒนาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ


ผู้สอน
Phramaha Tharabun Khuchinda
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
โครงการพัฒนาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

Class ID
1021

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา
คำอธิบายวิชา

จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณนักเรียน  เพราะผลการประเมินโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศของ  สมศ.  รอบที่  2  มีผลการประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในเกณฑ์พอใช้  จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการคิดด้านนี้ให้มีระดับสูงขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)