เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โครงการพัฒนาการการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณนักเรียน  เพราะผลการประเมินโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศของ  สมศ.  รอบที่  2  มีผลการประเมินการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในเกณฑ์พอใช้  จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการคิดด้านนี้ให้มีระดับสูงขึ้น