ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การเกิดรุปเรขาคณิตสามมิติเป็นการประกอบกันของรูปเรขาคณิตสามมิติ