คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 เรื่องคำตอบและกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนต้องระบุประโยคสัญลักษณ์ใดเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วสามารถเขียนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ในรูปอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ หลังจากนั้นนักเรียนจึงค่อยหาคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยวิธีแทนค่าตัวแปรแล้วเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวบนเส้นจำนวน