homeห้องเรียนของพวกเรา (ห้องที่ 4)
personperson_add
ห้องเรียนของพวกเรา (ห้องที่ 4)

ผู้สอน
ครูอู๊ด ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนของพวกเรา (ห้องที่ 4)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10218

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนของนักเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)