เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อปัญหาในการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลที่ได้จากการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนเอกสารอ้างอิง การเขียนบทคัดย่องานวิจัย การจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย