homeระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์
personperson_add
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์

ผู้สอน
person
นาย พีรพัฒน์ วรวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10220

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อปัญหาในการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลที่ได้จากการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนเอกสารอ้างอิง การเขียนบทคัดย่องานวิจัย การจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)