ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อปัญหาในการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลที่ได้จากการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนเอกสารอ้างอิง การเขียนบทคัดย่องานวิจัย การจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย