เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Death by Falling

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำแนะนำในการทำ formative assessment เรื่อง Death by falling

  1. เข้าไปที่ Death by Falling จะมีคำถามปรากฏขึ้นมาทีละคำถาม
  2. ตอบคำถามก่อนที่จะ click ที่ปุ่ม “click to flip” เพื่อดูคำตอบ
  3. ถ้าตอบถูก ให้ click ที่ปุ่ม “correct cards” ถ้าตอบผิดให้ click ที่ปุ่ม “incorrect cards”
  4. เมื่อจบแล้ว จะมีรายงาน % ที่ตอบถูกปรากฏขึ้น
  5. นำ % ดังกล่าวใส่ลงในช่อง ‘คะแนน’
  6. ส่งกระดาษบันทึกคะแนนในตะแกรงส่งงานก่อนสิ้นสุดคาบ formative assessment