ผู้สอน
นางสาว กานดา เมฆใจดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Death by Falling


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
10222

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

คำแนะนำในการทำ formative assessment เรื่อง Death by falling

  1. เข้าไปที่ Death by Falling จะมีคำถามปรากฏขึ้นมาทีละคำถาม
  2. ตอบคำถามก่อนที่จะ click ที่ปุ่ม “click to flip” เพื่อดูคำตอบ
  3. ถ้าตอบถูก ให้ click ที่ปุ่ม “correct cards” ถ้าตอบผิดให้ click ที่ปุ่ม “incorrect cards”
  4. เมื่อจบแล้ว จะมีรายงาน % ที่ตอบถูกปรากฏขึ้น
  5. นำ % ดังกล่าวใส่ลงในช่อง ‘คะแนน’
  6. ส่งกระดาษบันทึกคะแนนในตะแกรงส่งงานก่อนสิ้นสุดคาบ formative assessment