ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) รหัส 56 ที่อยู่ในกลุ่มของอรองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี เพือใช้ห้องเรียนนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนแเรียนรู้และสื่อสารภายในกลุ่ม