เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตและผู้ป่วยจิตเวช

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เป็นรายวิชาภาคปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต) รหัส 56 ที่อยู่ในกลุ่มของอรองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี เพือใช้ห้องเรียนนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนแเรียนรู้และสื่อสารภายในกลุ่ม